facebook

Tematy i zakresy szkoleń

I. GEOTECHNIKA I BADANIA GRUNTÓW.

 1. Polowe i laboratoryjne badania gruntów (w tym praktyczne ćwiczenia na przygotowanych próbkach gruntów),
 2. Rozpoznawanie i badanie gruntów w trakcie budowy.
 3. Rozpoznawanie gruntów na potrzeby inwestycji. Zakresy i sposoby . Obowiązujące akty prawne (szkolenie dwudniowe). Zobacz szczegółowy zakres szkolenia >>
 4. Zakres badań podłoża. Wykonywanie robót geotechnicznych i geologicznych w świetle wymagań przepisów.
 5. Badanie podłoża gruntowego sondą statyczną w aspekcie norm PN-EN ISO i Eurokodu 7. 

II. DOKUMENTOWANIE WARUNKÓW PODŁOŻA

 1. Zakres badań i dokumentacji dla obiektów budowlanych w świetle wymagań określonych w Rozp. MTBiGM i Eurokodzie 7.
 2. Eurokod 7 – wybrane zagadnienia.
 3. Dokumentacja geotechniczna i geologiczno-inżynierska w procesie inwestycyjnym. Aktualne wymagania prawne. Zmiany i komentarze.
 4. Nowelizacje przepisów prawa w zakresie dokumentowania rozpoznania podłoża i opracowywania projektów budowlanych - etapy. Konieczność obliczania nośności podłoża i stateczności skarp.
 5. Etapy i zakresy rozpoznawania podłoży jako podstawa wszelkich prac projektowych.
 6. Odpowiedzialność uczestników inwestycji w kontekście ostatnio dokonanych zmian w zakresach rozpoznawania podłoży, obliczania nośności i stateczności konstrukcji.
 7. Prawo geologiczne i górnicze oraz nowe rozporządzenia jako wyznacznik zmian w podejściu do projektowania i wykonawstwa robót.
 8. Prawo geologiczne i górnicze oraz nowe rozporządzenia jako wyznacznik zmian w podejściu do projektowania i wykonawstwa robót. Uprawnienia. Odpowiedzialność uczestników inwestycji.
 9. Nowelizacje przepisów prawa w zakresie dokumentowania rozpoznania podłoża i opracowywania projektów budowlanych – etapy. Konieczność obliczania nośności podłoża i stateczności obiektów.
 10. Dokumentowanie geotechniczne i geologiczno-inżynierskie na terenach górzystych, krasowych i osuwiskowych. Aktualne wymagania prawne.
 11. Dokumentowanie geotechniczne i geologiczno-inżynierskie na obszarach szkód górniczych i osuwiskowych. Aktualne wymagania prawne.
 12. Dokumentowanie geotechniczne i geologiczno-inżynierskie na obszarach nadmorskich oraz dolin i delt rzek. Aktualne wymagania prawne.
 13. Ustalanie geotechnicznych warunków posadowienia. Uwarunkowania prawne.
 14. Procedury ustalania geotechnicznych warunków posadowienia jako podstawa właściwego projektowania i realizacji inwestycji. Uwarunkowania prawne i konsekwencje złego dokumentowania. Zobacz szczegółowy zakres szkolenia >>
 15. Dokumentacja geotechniczna i geologiczno-inżynierska w procesie inwestycyjnym z uwzględnieniem potrzeb projektów budowlanych z podaniem charakterystycznych przykładów w poszczególnych specjalnościach ( budynek jednorodzinny, bud. wielorodzinny, elektrownia wiatrowa ok. 100 m wysokości, most jednoprzęsłowy, droga na terenie zalewowym, magazyn w porcie rzecznym).
 16. Ustalanie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów. Dokumentacja geotechniczna i geologiczno-inżynierska w procesie inwestycyjnym.
 17. Dokumentacja geotechniczna i geologiczno-inżynierska w budownictwie ogólnym i drogowym. Aktualne wymagania prawne, błędy, konsekwencje błędów, w tym awarie.

III. AWARIE

 1. Awarie i uszkodzenia konstrukcji nasypów drogowych, skarp i wykopów oraz zboczy naturalnych z wbudowanymi geosyntetykami w aspekcie błędów projektowych i wykonawczych. Zobacz szczegółowy zakres szkolenia >>
 2. Awarie i uszkodzenia konstrukcji drogowych i mostowych. Analizy podstawowych przyczyn.
 3. Awarie w budownictwie.

IV. GEOSYNTETYKI

 1. Projektowanie konstrukcji budowlanych, nasypów, murów oporowych oraz stromych skarp z zastosowaniem geosyntetyków. Zobacz szczegółowy zakres szkolenia >>
 2. Szerokie stosowanie geosyntetyków w budownictwie oraz prezentacja programów komputerowych do optymalizacji ich doboru.
 3. Projektowanie konstrukcji budowlanych, nasypów, murów oporowych oraz stromych skarp z zastosowaniem geosyntetyków.
 4. Kryteria i zasady doboru geosyntetyków w zależności od rodzaju projektowanej konstrukcji.
 5. Poprawność doboru geosyntetyków w aspekcie rzeczywistych parametrów warstw gruntowych
 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru warstw uszczelnień z zastosowaniem geomembran w obiektach typu składowiska, wylewiska i zbiorniki.
 7. Geokomórki w budownictwie ziemnym. Podstawowe obliczenia statyczne.
 8. Zastosowanie geokomórek do konstrukcji wsporczych i ochrony przeciwerozyjnej skarp. Podstawowe obliczenia statyczne.
 9. Zasady projektowania warstw uszczelnień z zastosowaniem geomembran w obiektach typu składowiska, wylewiska i zbiorniki. Podstawowe obliczenia statyczne.
 10. Zasady projektowania szczelnych zbiorników „odparowujących” i retencyjnych (podziemnych) w aspekcie działania sił wyporu.
 11. Zasady projektowania i wykonywania warstw uszczelnień  z zastosowaniem geomembran w obiektach typu składowiska, wylewiska i zbiorniki. Warunki techniczne wykonania i odbioru oraz podstawowe obliczenia statyczne.
 12. Szczegóły konstrukcyjne wszelkich uszczelnień z geomembran HDPE w aspekcie błędów projektowych i wykonawczych.
 13. Zastosowanie geosyntetyków w robotach ziemnych szczególnie na gruntach słabych i wysadzinowych. Sposoby obliczeń.
 14. Zasady stosowania oraz projektowania geosyntetyków.
 15. Geosyntetyki – 30 lat doświadczeń w budownictwie ziemnym i drogowym. Podstawowe zasady doboru i obliczeń statycznych.
 16. Geosyntetyki-optymalizacja zasad projektowania i wykonawstwa. Kryteria i zasady doboru geosyntetyków w zależności od rodzaju projektowanej konstrukcji z poprawnością ich doboru w aspekcie rzeczywistych parametrów warstw gruntowych  (szkolenie dwudniowe w formie warsztatów).
 17. Kryteria i zasady doboru geosyntetyków w zależności od rodzaju projektowanej lub wykonywanej konstrukcji z poprawnością ich doboru w aspekcie stwierdzonych rzeczywistych parametrów warstw gruntowych na budowie.
 18. Geosyntetyki w budownictwie. Zasady doboru i przykłady obliczeń.
 19. Geosyntetyki – optymalizacja zasad projektowania i wykonawstwa.
 20. Geosyntetyki - charakterystyka, dobór i założenia projektowe, zasady wbudowywania oraz błędy wykonawcze w budownictwie drogowym.

V. HYDROTECHNIKA I ODWODNIENIA

 1. Sposoby stabilizacji i ochrony skarp w hydrotechnice. Obliczenia stateczności.
 2. Geosyntetyki w budownictwie hydrotechnicznym. Zasady obliczeń i szczegółowe kryteria doboru.
 3. Woda gruntowa - Zjawiska filtracji, przesiąków i sufozji w budownictwie. Skuteczne systemy zabezpieczeń stateczności i odwodnień obiektów.
 4. Zjawiska filtracji, przesiąków i sufozji w budownictwie. Skuteczne systemy zabezpieczeń stateczności i odwodnienia. Zobacz szczegółowy zakres szkolenia >>
 5. Odwodnienia wykopów fundamentowych i innych obiektów. Praktyczne przykłady obliczeniowe.

VI. GŁĘBOKIE WYKOPY

 1. Roboty ziemne przy realizacji obiektów budowlanych i instalacji podziemnych – zabezpieczanie ścian wykopów i odwadnianie.
 2. Wykonywanie i zabezpieczanie wykopów pod budynki i instalacje podziemne z odwodnieniem wykopów. ( cz. I). Zobacz szczegółowy zakres szkolenia >>
 3. Wykonywanie i zabezpieczanie wykopów pod budynki i instalacje podziemne. Wybrane przykłady obliczeniowe. (cz. II).

VII. POSADOWIENIA W BUDOWNICTWIE

 1. Nasypy na gruntach słabonośnych – optymalizacja przekroju poprzecznego oraz określanie stref naprężeń w podłożu.
 2. Drenaż pionowy jako sposób na przyspieszoną konsolidację gruntu. Podstawowe obliczenia.
 3. Segmentowe mury oporowe. Zasady projektowania.
 4. Wzmacnianie nasypów drogowych. Zasady projektowania i wykonawstwa.
 5. Projektowanie i wzmacnianie nasypów na gruntach słabonośnych.
 6. Wykonywanie robót ziemnych na gruntach słabych i wysadzinowych.
 7. Posadawianie obiektów na gruntach słabonośnych.
 8. Budownictwo ziemne. Wykonawstwo, szczególnie na gruntach słabych. Nowoczesne materiały i ich wykorzystanie.
 9. Drogowe roboty ziemne ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznania podłoża i odwodnienia oraz robót na gruntach słabych i wysadzinowych (szkolenie dwudniowe w formie warsztatów).
 10. Nowoczesne metody wzmacniania gruntów – drenaże pionowe i kolumny. Zobacz szczegółowy zakres szkolenia >>

VIII. NOŚNOŚĆ I STATECZNOŚĆ

 1. Określanie stateczności i nośności konstrukcji budowlanych (skarp, zboczy naturalnych i nasypów) wzmocnionych geosyntetykami.
 2. Wpływ rodzaju zbrojenia podłoża i kształtu poprzecznego na stateczność nasypów posadawianych na gruntach słabonośnych.
 3. Konieczność określania stateczności skarp nasypów i wykopów oraz zboczy naturalnych z wbudowanymi geosyntetykami w aspekcie błędów projektowych i wykonawczych.
 4. Osuwiska - sposoby określania zasięgu, obliczeń stateczności i zabezpieczeń.
 5. Osuwiska i zsuwy. Podstawowe obliczenia i sposoby zabezpieczeń.
 6. Wzmacnianie nasypów drogowych wraz z ich odwadnianiem. Zasady projektowania i wykonawstwa.
 7. Praktyczne aspekty w określaniu stateczności skarp wykopów i nasypów pod obciążeniem statycznym i dynamicznym.
 8. Problematyka zagęszczania i stabilizacji gruntów w budownictwie. Technologie i ich skuteczność. Zasady projektowania i wykonawstwa. Zobacz szczegółowy zakres szkolenia >>
 9. Konieczność obliczania nośności podłoża i stateczności obiektów w świetle ostatnio dokonanych zmian w przepisach.
 10. Metody ustalania nośności podłoża drogowego – wymagania i badania.
 11. Stateczność konstrukcji ziemnych, osuwiska ,  zsuwy i erozja skarp nasypów, wykopów i zboczy naturalnych - sposoby określania zasięgu, obliczenia stateczności i  zabezpieczenia.
 12. Osuwiska i zsuwy skarp nasypów, wykopów i zboczy naturalnych - sposoby określania zasięgu, obliczenia stateczności i zabezpieczenia.
© 2020 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA PIOTR JERMOŁOWICZ

Strona korzysta z plików cookie

w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem