facebook

Awarie i uszkodzenia konstrukcji – geneza przyczyn

1. geologiczne – budowa geologiczna:
 • bliskość terenów z procesami związanymi ze szkodami górniczymi,
 • występowanie w podłożu rodzimym gruntów słabonośnych, ściśliwych, zwietrzelinowych, zapadowych i wysadzinowych,
 • niekorzystne ułożenie warstw geotechnicznych, np. układ warstw zgodny z pochyleniem i przemieszczeniem skarpy lub stoku naturalnego;
2. hydrologiczne i hydrogeologiczne:
 • działalność filtracyjna wód gruntowych, w szczególności przy niewłaściwie zastosowanym odwodnieniu,
 • erozja – rzeczna, powierzchniowa,
 • podtopienia,
 • sufozja,
 • przebicia hydrauliczne;
3. wykonawcze:
 • niedbałość i niewiedza zarówno ekip wykonawczych jak i projektantów,
 • błędy wykonawcze, np. wykorzystanie niewłaściwych materiałów przy budowie nasypu,
 • zagęszczanie;
4. eksploatacyjne , konserwatorskie:
 • obciążenia dynamiczne (ruch kołowy, kolejowy),
 • brak odpowiednich remontów konstrukcji,
 • działalność ludzka, np. zmiana warunków wodnych, podkopanie zbocza, obciążenie naziomu.
Rola i znaczenie badań geotechnicznych jest nie do przecenienia w procesie inwestycyjnym. Dokumentowanie wyników badań na podstawie odkrywek, szybików, wykopów, wierceń, dołów próbnych, sond penetracyjnych i sond rdzeniowych oraz badań laboratoryjnych powinno dać rzeczywisty obraz warunków panujących w podłożu. Jak wynika z  przedstawionych materiałów idea ta mocno odbiega od praktyki codziennej. Należałoby tylko życzyć, aby błędów, niedomówień lub pominięć było coraz mniej, gdyż w programowaniu badań in situ uwzględniać należy trzy aspekty:
 • bezpieczeństwo konstrukcji,
 • wykonania i
 • ekonomiki
Z drugiej strony, operując parametrem gruntu wymaga się od projektanta i wykonawcy robót znacznej wiedzy w zakresie należytego rozumienia znaczenia tegoż parametru. W dzisiejszych czasach zarówno geotechnik jak i inżynier konstruktor powinien odpowiednio posługiwać się parametrami wytrzymałościowymi i odkształceniowymi opisującymi ośrodek gruntowy.   Awaria i uszkodzenie konstrukcji budowlanej nigdy nie jest skutkiem pojedynczej przyczyny. Przyczyn należy doszukiwać się w czynniku ludzkim i wodzie. Działania niezgodne  z zasadami wiedzy technicznej i założeniami projektowymi intensyfikują ilość awarii. Według art. 20 ust. 1 Prawa budowlanego (Pb) projektant ma obowiązek wykonać projekt zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Ponadto ma on obowiązek zapewnić sprawdzenie zgodności projektu z tymi przepisami. Natomiast art. 20 ust. 4 zobowiązuje projektanta i sprawdzającego do złożenia oświadczenia zgodności projektu z obowiązu­jącymi przepisami oraz zasadami wie­dzy technicznej. Zgodnie z art. 22 ust. 3 Pb kierownik budowy ma obowią­zek kierowania budową w sposób zgodny z projektem, pozwoleniem na budowę oraz przepisami. Z tego stanu prawnego wynika wyłączna od­powiedzialność projektanta za zapro­jektowanie i realizację inwestycji zgod­nie z zasadami wiedzy technicznej.
Wykonanie niezgodne z zasadami wie­dzy technicznej powoduje zazwyczaj występowanie wad nazywanych czę­sto usterkami. Pojęcie „zasady wiedzy technicznej" nie zostało określone w ustawie - Prawo budowlane. Przyjmuje się, że zasady wiedzy technicznej wynikają z praktyki budowlanej i wcześ­niejszych   doświadczeń uczestników procesów budowlanych i producentów wyrobów budowlanych, jak również na­leżytej staranności oraz specyficznych zasad   umożliwiających prawidłowe i niewadliwe wykonanie robót. Za taki stan rzeczy odpowiadają wszyscy, od projektanta i kierownika budowy zaczynając na inspektorach i ekipach wykonawczych kończąc.
 
 
© 2019 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA PIOTR JERMOŁOWICZ

Strona korzysta z plików cookie

w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem